Madhya-līlā Chapter 7

Lord Caitanya Begins His Tour of South India
Chanting and Dancing the Lord Traveled from Village to Village

Madhya-līlā Chapter 8

 Śrī Caitanya Mahāprabhu Meets Rāmānanda Rāya
 Rāmānanda Saṁvāda - Part One
 Rāmānanda Saṁvāda - Part Two
 Rāmānanda Saṁvāda - Part Three
 Rāmānanda Saṁvāda - Part Four
 Rāmānanda Saṁvāda - Part Five
 Rāmānanda Saṁvāda - Part Six
 Revelations of Rāmānanda Rāya
 Conclusion of the Meeting Between Lord Caitanya and Rāmānanda Rāya